Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+676D (杭)

杭
cross stream; navigate
Radical 𣎳𣎴
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 8
Mandarin reading háng kāng Cantonese reading hong4
Japanese on reading kou Japanese kun reading wataru kui
Korean reading hang Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ háng ]   (surname), Hangzhou
   [ háng dīng dùn dào zhèng ]   Huntingdon's disease
   [ háng dīng dùn dào zhèng ]   Huntingdon's disease
   [ háng jǐn hòu ]   (N) Hangjinhouqi (place in Inner Mongolia)
   [ háng jǐn hòu ]   (N) Hangjinhouqi (place in Inner Mongolia)
   [ háng jǐn ]   (N) Hangjin qi (place in Inner Mongolia)
   [ háng jǐn ]   (N) Hangjin qi (place in Inner Mongolia)
   [ háng zhōu ]   Hangzhou (city)
⇒    [ shàng háng ]   (N) Shanghang (place in Fujian)
⇒    [ háng ]   (N) Yuhang (city in Zhejiang)

RSS