Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6BD2 (毒)

毒
poison, venom; poisonous
Radical 𣫬
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 8
Mandarin reading dài Cantonese reading duk6
Japanese on reading doku toku Japanese kun reading sokonau warui
Korean reading tok Vietnamese reading độc

CEDICT Entries:

   [ ]   poison, narcotics
   [ cǎo míng ]   hemlock
   [ ]   beat up
   [ fàn ]   drugs trade
   [ fàn ]   drugs trade
   [ hài ]   poisoning, bane, to poison (people's minds)
   [ hài líang ]   poisoning dose
   [ hài líang ]   poisoning dose
   [ ]   war gas
   [ ]   war gas
   [ dàn ]   gas projectile
   [ dàn ]   gas projectile
   [ zhèn jǐan ]   gas detection
   [ zhèn jǐan ]   gas detection
   [ ]   virulence
   [ pǐn ]   drugs, narcotics, poison
   [ ]   poison gas, toxic gas, (Buddhism) manifestations of passion, anger, etc.
   [ ]   poison gas, toxic gas, (Buddhism) manifestations of passion, anger, etc.
   [ shé ]   viper
   [ ]   poison
   [ ]   pest, venom, toxin
   [ xìng ]   (n) toxicity
   [ yào ]   poison
   [ yào ]   poison
   [ yǐn ]   drug addiction
   [ yǐn ]   drug addiction
   [ yǒu dìng ]   picloram
   [ zhū ]   (virus) strain
⇒    [ āi bìng ]   Ebola virus
⇒    [ ài bìng bìng ]   AIDS virus
⇒    [ ài bìng ]   human immune deficiency virus (HIV), the AIDS virus
⇒    [ ài bìng ]   human immune deficiency virus (HIV), the AIDS virus
⇒    [ ài bìng ]   human immune deficiency virus (HIV), the AIDS virus
⇒    [ ]   draw out pus by applying a plaster to the affected area
⇒    [ bái hóu ]   diphtheria toxin
⇒    [ ]   ricin
⇒    [ bìng ]   virus
⇒    [ bìng xìng gān yán ]   viral hepatitis
⇒    [ bìng xúe ]   virology (study of viruses)
⇒    [ bìng xúe ]   virology (study of viruses)
⇒    [ bìng xúe jīa ]   virologist (person who studies viruses)
⇒    [ bìng xúe jīa ]   virologist (person who studies viruses)
⇒    [ bìng xùe zhèng ]   viremia
⇒    [ cháng bìng ]   enterovirus
⇒    [ cháng bìng ]   enterovirus
⇒    [ cháng ]   enterotoxins
⇒    [ cháng ]   enterotoxins
⇒    [ chí jǐu xìng ]   persistent agent
⇒    [ chí jǐu xìng ]   persistent agent
⇒    [ chóng méi bìng ]   arbovirus
⇒    [ chóng méi bìng ]   arbovirus
⇒    [ dān ]   erysipelas
⇒    [ dān dūan bāo méi lèi ]   trichothecenes (TS, T-2)
⇒    [ dān dūan bāo méi lèi ]   trichothecenes (TS, T-2)
⇒    [ dān dūan bāo méi lèi zhōng zhèng ]   trichothecenes toxicosis
⇒    [ dān dūan bāo méi lèi zhōng zhèng ]   trichothecenes toxicosis
⇒    [ dān dūan bāo méi lèi zhōng zhèng ]   trichothecenes toxicosis
⇒    [ dān dūan bāo méi lèi zhōng zhèng ]   trichothecenes toxicosis
⇒    [ dēng bìng ]   dengue virus
⇒    [ dōng fāng nǎo yán bìng ]   eastern equine encephalitis (EEE) virus
⇒    [ dōng fāng nǎo yán bìng ]   eastern equine encephalitis (EEE) virus
⇒    [ dòng ]   zootoxin
⇒    [ dòng ]   zootoxin
⇒    [ è ]   malicious
⇒    [ è ]   malicious
⇒    [ èr wán zhōng ]   dichloroethane poisoning
⇒    [ fǎn zhǔan bìng ]   retrovirus
⇒    [ fǎn zhǔan bìng ]   retrovirus
⇒    [ fàn ]   illegal drug, narcotic
⇒    [ fáng dǒu péng ]   protective cape
⇒    [ fáng gōng shì ]   protective gas work
⇒    [ fáng rǔan jìan ]   anti-virus software
⇒    [ fáng rǔan jìan ]   anti-virus software
⇒    [ fáng shǒu tào ]   protective gloves
⇒    [ fáng tōng dào ]   protective passageway
⇒    [ fáng wéi qún ]   protective apron
⇒    [ fáng wéi qún ]   protective apron
⇒    [ fáng xūe tào ]   gas-protection boots, protective boots
⇒    [ fèi xìng ]   lung irritant
⇒    [ fèi xìng ]   lung irritant
⇒    [ nían bìng ]   paramyxovirus
⇒    [ hàn bìng ]   hantavirus
⇒    [ hàn bìng ]   hantavirus
⇒    [ tún ]   tetrodotoxin (TTX)
⇒    [ hěn ]   (v) savage; cruel
⇒    [ hóu dòu bìng ]   monkey pox virus
⇒    [ hùa xúe zhàn jǐan xīang ]   chemical detection kit
⇒    [ hùa xúe zhàn jǐan xīang ]   chemical detection kit
⇒    [ húang méi ]   aflatoxins
⇒    [ húang méi ]   aflatoxins
⇒    [ húang bìng ]   yellow fever virus
⇒    [ húang bìng ]   yellow fever virus
⇒    [ hùn ]   tactical mixture of chemical agents
⇒    [ hùn ]   tactical mixture of chemical agents
⇒    [ hùo lùan ]   cholera toxin
⇒    [ hùo lùan ]   cholera toxin
⇒    [ xìng qíng hùa zhōng ]   acute cyanide poisoning
⇒    [ jǐa chún zhōng ]   methyl alcohol poisoning
⇒    [ jǐan ]   detection kit
⇒    [ jǐan ]   detection kit
⇒    [ jíe zhī jìe bìng ]   arbovirus
⇒    [ jíe zhī jìe bìng ]   arbovirus
⇒    [ jìn ]   drug prohibition
⇒    [ jìng mài ]   intravenous drug, IV drug
⇒    [ jìng mài ]   intravenous drug, IV drug
⇒    [ bāo bìng ]   cytomegalovirus (CMV)
⇒    [ bāo bìng ]   cytomegalovirus (CMV)
⇒    [ bāo bìng shì wǎng yán ]   CMV Retinitis
⇒    [ bāo bìng shì wǎng yán ]   CMV Retinitis
⇒    [ kàng ]   antitoxins
⇒    [ shā bìng ]   Coxsackievirus
⇒    [ shā bìng ]   Coxsackievirus
⇒    [ shā bìng ]   Lassa virus
⇒    [ lèi ]   toxoid
⇒    [ lèi ]   toxoid
⇒    [ lìe bìng ]   Rift Valley fever virus
⇒    [ lìe bìng ]   Rift Valley fever virus
⇒    [ líu gǎn bìng ]   influenza virus, flu virus
⇒    [ tōng fēng zhūang zhì ]   filtration equipment
⇒    [ tōng fēng zhūang zhì ]   filtration equipment
⇒    [ ěr bǎo bìng ]   Marburg virus
⇒    [ ěr bǎo bìng ]   Marburg virus
⇒    [ méi ]   syphilis, pox
⇒    [ méi jūn ]   mycotoxin
⇒    [ làn xìng ]   vesicant
⇒    [ làn xìng ]   vesicant
⇒    [ páo zhěn bìng ]   herpes virus
⇒    [ táo qíu jūn cháng ]   staphylococcal enterotoxin
⇒    [ táo qíu jūn cháng ]   staphylococcal enterotoxin
⇒    [ kūn bìng ]   Chikungunya virus
⇒    [ kūn bìng ]   Chikungunya virus
⇒    [ méi ]   aspergillus
⇒    [ qúan shēn zhōng xìng ]   systemic agent, systemic gas, systemic poison
⇒    [ qúan shēn zhōng xìng ]   systemic agent, systemic gas, systemic poison
⇒    [ qúan shēn zhōng xìng ]   systemic agent, systemic gas, systemic poison
⇒    [ qúan shēn zhōng xìng ]   systemic agent, systemic gas, systemic poison
⇒    [ rǎn ]   contamination
⇒    [ rén lèi mǐan qūe xìan bìng ]   human immunodeficiency virus (HIV)
⇒    [ rén lèi mǐan qūe xìan bìng ]   human immunodeficiency virus (HIV)
⇒    [ ròu gān jūn ]   botulinum toxin
⇒    [ ròu gān jūn ]   botulinum toxin
⇒    [ ròu gǎn jūn ]   Clostridium botulinum
⇒    [ ròu gǎn jūn ]   Clostridium botulinum
⇒    [ ròu ]   botulin, botulinal toxin, XR (Botulinum toxin)
⇒    [ ròu sūo zhùang bāo gān jūn ]   Clostridium
⇒    [ ròu sūo zhùang bāo gān jūn ]   Clostridium
⇒    [ ròu zhōng ]   botulism
⇒    [ shé ]   snake toxin
⇒    [ shén jīng ]   neurotoxin
⇒    [ shén jīng ]   neurotoxin
⇒    [ shén jīng xìng ]   nerve agent, nerve gas
⇒    [ shén jīng xìng ]   nerve agent, nerve gas
⇒    [ qīan zhōng ]   tetraethyl lead poisoning
⇒    [ qīan zhōng ]   tetraethyl lead poisoning
⇒    [ xiào xìng ]   quick-acting agent
⇒    [ xiào xìng ]   quick-acting agent
⇒    [ tīan hūa bìng ]   variola virus
⇒    [ tīan rán ]   natural toxin
⇒    [ wěi nèi rùi nǎo yán bìng ]   Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus
⇒    [ wěi nèi rùi nǎo yán bìng ]   Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus
⇒    [ ]   to take drugs
⇒ 西   [ fāng nǎo yán bìng ]   western equine encephalitis (WEE) virus
⇒ 西   [ fāng nǎo yán bìng ]   western equine encephalitis (WEE) virus
⇒    [ bāo ]   cytotoxin
⇒    [ bāo ]   cytotoxin
⇒    [ bāo xìng ]   cytotoxicity
⇒    [ bāo xìng ]   cytotoxicity
⇒    [ xìan bìng ]   adenovirus
⇒    [ xiāo chú ]   decontamination
⇒    [ xiāo chú ]   decontamination
⇒    [ xiāo ]   disinfect, sterilize
⇒    [ xiǎo ér bìng ]   poliovirus
⇒    [ xiǎo ér bìng ]   poliovirus
⇒    [ yán shā hǎi kúi ]   palytoxin
⇒    [ yǒu ]   poisonous
⇒    [ yǒu lín ]   organophosphorus agent
⇒    [ yǒu lín ]   organophosphorus agent
⇒    [ lúo ]   conotoxin
⇒    [ zhēn gǔan ]   detector tube
⇒    [ zhēn gǔan ]   detector tube
⇒    [ zhēn ]   detection unit
⇒    [ zhēn ]   detection unit
⇒    [ zhì xìng ]   lethal agent
⇒    [ zhì xìng ]   lethal agent
⇒    [ zhì xìng ]   choking agent
⇒    [ zhì xìng ]   choking agent
⇒    [ zhōng méi ]   inhibited enzyme
⇒    [ zhōng jìng ]   poisoning route
⇒    [ zhōng jìng ]   poisoning route
⇒    [ zhòng ]   to be poisoned, poisoning

RSS