Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6C28 (氨)

氨
ammonia; hydrogen nitride
Radical
Strokes (without radical) 6 Total Strokes 10
Mandarin reading ān Cantonese reading ngoi1 on1
Japanese on reading an Japanese kun reading
Korean reading Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ ān ]   ammonia
   [ ān ]   amino, amino-group
   [ ān jǐa sūan zhǐ lèi hùa ]   carbamate
   [ ān jǐa sūan zhǐ lèi hùa ]   carbamate
   [ ān sūan ]   amino acid
   [ ān ]   ammonia (gas)
   [ ān ]   ammonia (gas)
⇒    [ bàn gūang ān sūan ]   mercaptoethyl amine
⇒    [ dùi ān běn bǐng tóng ]   p-aminopropiophenone
⇒    [ dùi ān běn bǐng tóng ]   p-aminopropiophenone
⇒    [ jǐa ān sūan ]   abrin
⇒    [ lào ān sūan ]   yrosine
⇒    [ lào ān sūan dài xìe bìng ]   yrosinosis
⇒    [ lào ān sūan dài xìe bìng ]   yrosinosis
⇒    [ qíng ān hùa gài ]   calcium cyanamide
⇒    [ qíng ān hùa gài ]   calcium cyanamide

RSS