Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6C60 (池)

池
pool, pond; moat; cistern
Radical 𣱱
Strokes (without radical) 3 Total Strokes 6
Mandarin reading chí túo chè Cantonese reading ci4
Japanese on reading chi ta Japanese kun reading ike
Korean reading ci tha Vietnamese reading trì

CEDICT Entries:

   [ chí ]   pond, reservoir
   [ chí shàng xīang ]   (N) Chihshang (village in Taiwan)
   [ chí shàng xīang ]   (N) Chihshang (village in Taiwan)
   [ chí tāng ]   large pool in a bathhouse
   [ chí tāng ]   large pool in a bathhouse
   [ chí táng ]   pool, pond
   [ chí yán ]   lake salt
   [ chí yán ]   lake salt
   [ chí zhǎo ]   pool, pond
   [ chí zi ]   pond
⇒ 便   [ bìan chí ]   urinal
⇒    [ gǎn yùe léi chí ]   dare not go one step beyond the prescribed limit
⇒    [ chéng chí ]   city
⇒    [ dìan chí ]   battery
⇒    [ dìan chí ]   battery
⇒    [ gùi chí ]   (N) Guichi (city in Anhui)
⇒    [ gùi chí ]   (N) Guichi (city in Anhui)
⇒    [ chí ]   (N) Hechi (city in Guangxi)
⇒    [ chí ]   (N) Hechi district (district in Guangxi)
⇒    [ chí ]   (N) Hechi district (district in Guangxi)
⇒    [ húa chí ]   (N) Huachi (place in Gansu)
⇒    [ húa chí ]   (N) Huachi (place in Gansu)
⇒    [ dìan chí ]   lithium ion battery
⇒    [ dìan chí ]   lithium ion battery
⇒    [ mǐan chí ]   (N) Mianchi (place in Henan)
⇒    [ mǐan chí ]   (N) Mianchi (place in Henan)
⇒    [ shén chí ]   (N) Shenchi (place in Shanxi)
⇒    [ shǔi chí ]   pond, pool
⇒    [ lían chí ]   (N) Wudalianchi (city in Heilongjiang)
⇒    [ lían chí ]   (N) Wudalianchi (city in Heilongjiang)
⇒    [ yán chí ]   (N) Yanchi (place in Ningxia)
⇒    [ yán chí ]   (N) Yanchi (place in Ningxia)
⇒    [ yǒng chí ]   swimming pond
⇒    [ yóu yǒng chí ]   swimming pool
⇒    [ chí xīang ]   (N) Yuchih (village in Taiwan)
⇒    [ chí xīang ]   (N) Yuchih (village in Taiwan)
⇒    [ chí ]   public bath
⇒    [ yùe chí ]   (N) Yuechi (place in Sichuan)

RSS