Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6EAA (溪)

6EAA
溪
mountain stream, creek
Radical 𣱱
Strokes (without radical) 10 Total Strokes 13
Mandarin reading Cantonese reading kai1
Japanese on reading kei Japanese kun reading tani
Korean reading kyey Vietnamese reading khe

CEDICT Entries:

   [ ]    creek, rivulet
   [ koǔ ]    Xikou or Hsikou Township in Chiayi County 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 Xian4], west Taiwan
   [ koǔ xiāng ]    Xikou or Hsikou Township in Chiayi County 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 Xian4], west Taiwan
   [ ]    valley, mountain gorge
   [ zhoū ]    Xizhou or Hsichou Township in Changhua County 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 Xian4], Taiwan
   [ zhoū xiāng ]    Xizhou or Hsichou Township in Changhua County 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 Xian4], Taiwan
   [ jìng ]    path, way through, channel
   [ liú ]    stream
   [ ]    Xihu District of Benxi city 本溪市[Ben3 xi1 shi4], Liaoning, Xihu or Hsihu Town in Changhua County 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 Xian4], Taiwan
   [ ]    Xihu district of Benxi city 本溪市, Liaoning
   [ zhèn ]    Xihu or Hsihu Town in Changhua County 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 Xian4], Taiwan
   [ jiàn ]    stream, mountain gorge
   [ xiè ]    crab of the family Potamidae of freshwater crabs
   [ ]    valley, gorge
   [ huáng caǒ ]    Rabdosia lophanthoides (no common name), herb plant of Lamiaceae family (together with mint and lavender), used in TCM
⇒    [ zhuó ]    Zhuoxi or Chohsi township in Hualien County 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 Xian4], east Taiwan
⇒    [ zhuó xiāng ]    Zhuoxi or Chohsi township in Hualien County 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 Xian4], east Taiwan
⇒    [ nán ]    Nanxi county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan
⇒    [ nán xiàn ]    Nanxi county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan
⇒    [ mèng tán ]    Dream Pool Essays by Shen Kuo 沈括[Shen3 Kuo4], book on various fields of knowledge, the first to describe the magnetic needle compass
⇒    [ ]    Daxi or Tahsi town in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
⇒    [ ]    Tahiti, island of the Society Islands group in French Polynesia (Tw)
⇒    [ doù gān ]    Tahsi or Dasi dried dofu, Taiwanese Taoyuan speciality
⇒    [ zhèn ]    Daxi or Tahsi town in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
⇒    [ ān ]    Anxi county in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian
⇒    [ ān xiàn ]    Anxi county in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian
⇒    [ ]    brook, streamlet
⇒    [ yoú ]    Youxi county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian
⇒    [ yoú xiàn ]    Youxi county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian
⇒    [ tún ]    Tunxi district of Huangshan city 黃山市|黄山市[Huang2 shan1 shi4], Anhui
⇒    [ tún ]    Tunxi district of Huangshan city 黃山市|黄山市[Huang2 shan1 shi4], Anhui
⇒    [ cén ]    Cenxi county level city in Wuzhou 梧州[Wu2 zhou1], Guangxi
⇒    [ cén shì ]    Cenxi county level city in Wuzhou 梧州[Wu2 zhou1], Guangxi
⇒    [ ]    Wushi county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan
⇒    [ xiàn ]    Wushi county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan
⇒    [ píng ]    Pingxi or Pinghsi township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
⇒    [ píng xiāng ]    Pingxi or Pinghsi township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
⇒    [ ]    Cixi county level city in Ningbo 寧波|宁波[Ning2 bo1], Zhejiang
⇒    [ shì ]    Cixi county level city in Ningbo 寧波|宁波[Ning2 bo1], Zhejiang
⇒    [ xīn diàn ]    Xindian or Hsintian Creek, one of the rivers through Taipei, Taiwan
⇒    [ áng áng ]    Ang'angxi district of Qiqihar city 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang
⇒    [ áng áng ]    Ang'angxi district of Qiqihar city 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang
⇒    [ míng ]    Mingxi county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian
⇒    [ míng xiàn ]    Mingxi county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian
⇒    [ běn ]    Benxi prefecture-level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省[Liao2 ning2 Sheng3] in northeast China
⇒    [ běn shì ]    Benxi prefecture-level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省[Liao2 ning2 Sheng3] in northeast China
⇒ 滿   [ běn mǎn zhì xiàn ]    Benxi Manchu autonomous county in Benxi 本溪, Liaoning
⇒    [ běn xiàn ]    Benxi Manchu autonomous county in Benxi 本溪, Liaoning
⇒    [ sōng ]    Songxi county in Nanping 南平[Nan2 ping2] Fujian
⇒    [ sōng xiàn ]    Songxi county in Nanping 南平[Nan2 ping2] Fujian
⇒    [ ]    Wu river in Hunan and Guangdong, formerly Shuang river 瀧水|泷水
⇒    [ ]    river tracing, mountain stream climbing (recreational activity)
⇒    [ jiàn ]    mountain stream, stream in a valley
⇒    [ suī ]    Suixi county in Huaibei 淮北[Huai2 bei3], Anhui
⇒    [ suī xiàn ]    Suixi county in Huaibei 淮北[Huai2 bei3], Anhui
⇒    [ ]    Luxi County in Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1]
⇒    [ xiàn ]    Luxi County in Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1]
⇒    [ ]    Yuxi prefecture level city in Yunnan
⇒    [ ]    Yuxi prefecture in Yunnan
⇒    [ shì ]    Yuxi prefecture level city in Yunnan
⇒    [ baí dǐng ]    (bird species of China) white-capped redstart (Chaimarrornis leucocephalus)
⇒    [ ]    Jiaoxi or Chiaohsi Township in Yilan County 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 Xian4], Taiwan
⇒    [ xiāng ]    Jiaoxi or Chiaohsi Township in Yilan County 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 Xian4], Taiwan
⇒    [ zhú ]    Zhuxi county in Shiyan 十堰[Shi2 yan4], Hubei
⇒    [ zhú xiàn ]    Zhuxi county in Shiyan 十堰[Shi2 yan4], Hubei
⇒    [ ]    Naxi district of Luzhou city 瀘州市|泸州市[Lu2 zhou1 shi4], Sichuan
⇒    [ ]    Naxi district of Luzhou city 瀘州市|泸州市[Lu2 zhou1 shi4], Sichuan
⇒    [ ]    Jixi county in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui
⇒    [ xiàn ]    Jixi county in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui
⇒    [ meǐ ]    Meixi district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang
⇒    [ meǐ ]    Meixi district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang
⇒    [ huā ]    Huaxi District of Guiyang City 貴陽市|贵阳市[Gui4 yang2 Shi4], Guizhou
⇒    [ huā ]    Huaxi District of Guiyang City 貴陽市|贵阳市[Gui4 yang2 Shi4], Guizhou
⇒    [ cāng ]    Cangxi county in Guangyuan 廣元|广元[Guang3 yuan2], Sichuan
⇒    [ cāng xiàn ]    Cangxi county in Guangyuan 廣元|广元[Guang3 yuan2], Sichuan
⇒    [ péng ]    Pengxi county in Suining 遂寧|遂宁[Sui4 ning2], Sichuan
⇒    [ péng xiàn ]    Pengxi county in Suining 遂寧|遂宁[Sui4 ning2], Sichuan
⇒    [ ]    Luxi county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi
⇒    [ xiàn ]    Luxi county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi
⇒    [ lán ]    Lanxi county level city in Jinhua 金華|金华[Jin1 hua2], Zhejiang
⇒    [ lán shì ]    Lanxi county level city in Jinhua 金華|金华[Jin1 hua2], Zhejiang
⇒    [ fēng ]    Fengxi, common place name, P'unggye in Kilju county, North Hamgyeong province, the North Korean nuclear test site
⇒    [ fēng ]    P'unggye in Kilju county, North Hamgyeong province, the North Korean nuclear test site
⇒    [ guì ]    Guixi county level city in Yingtan 鷹潭|鹰潭, Jiangxi
⇒    [ guì shì ]    Guixi county level city in Yingtan 鷹潭|鹰潭, Jiangxi
⇒    [ ]    Zixi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
⇒    [ xiàn ]    Zixi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
⇒    [ chén ]    Chenxi county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan
⇒    [ chén xiàn ]    Chenxi county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan
⇒    [ suì ]    Suixi county in Zhanjiang 湛江[Zhan4 jiang1], Guangdong
⇒    [ suì xiàn ]    Suixi county in Zhanjiang 湛江[Zhan4 jiang1], Guangdong
⇒    [ láng ]    Langxi county in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui
⇒    [ láng xiàn ]    Langxi county in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui
⇒    [ jīn ]    Jinxi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
⇒    [ jīn xiàn ]    Jinxi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
⇒    [ shuāng ]    Shuangxi or Shuanghsi township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
⇒    [ shuāng xiāng ]    Shuangxi or Shuanghsi township in New Taipei City 新北市[Xin1 bei3 shi4], Taiwan
⇒    [ yún ]    Yunxi district of Yueyang city 岳陽|岳阳[Yue4 yang2], Hunan
⇒    [ yún ]    Yunxi district of Yueyang city 岳陽|岳阳[Yue4 yang2], Hunan

RSS