Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+76D0 (盐)

盐
salt
Radical
Strokes (without radical) 5 Total Strokes 10
Mandarin reading yán yàn Cantonese reading jim4
Japanese on reading Japanese kun reading
Korean reading Vietnamese reading
Traditional Variant(s) (same as of 塩) salt

CEDICT Entries:

   [ yán ]   salt
   [ yán bīan ]   (N) Yanbian (place in Sichuan)
   [ yán xīang ]   (N) Yanpu (village in Taiwan)
   [ yán chéng ]   (N) Yancheng (city in Jiangsu)
   [ yán chéng ]   (N) Yancheng (area in Taiwan)
   [ yán chí ]   (N) Yanchi (place in Ningxia)
   [ yán chéng ]   Salt Lake City
   [ yán jīn ]   (N) Yanjin (place in Yunnan)
   [ yán jǐng ]   (N) Yanjing (place in Tibet)
   [ yán shān ]   (N) Yanshan (place in Hebei)
   [ yán shǔi zhèn ]   (N) Yanshui (town in Taiwan)
   [ yán sūan ]   (chem.), hydrochloric acid
   [ yán sūan yán ]   (chem.), chloride, hydrochloride
   [ yán tíng ]   (N) Yanting (place in Sichuan)
   [ yán yúan ]   (N) Yanyuan (place in Sichuan)
⇒    [ yán xīang ]   (N) Puyan (village in Taiwan)
⇒    [ chí yán ]   lake salt
⇒    [ gūi sūan yán ]   silicate
⇒    [ hǎi yán ]   (N) Haiyan (place in Zhejiang)
⇒    [ húang yúan sūan yán ]   xanthate
⇒    [ lín sūan yán ]   phosphate
⇒    [ líu qíng sūan yán ]   thiocyanate
⇒    [ tàn sūan yán ]   carbonate salt (chem.)
⇒    [ xìe yán ]   epsom salts
⇒    [ yán sūan yán ]   (chem.), chloride, hydrochloride

RSS