Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+76D8 (盘)

盘
tray, plate, dish; examine
Radical
Strokes (without radical) 6 Total Strokes 11
Mandarin reading pán Cantonese reading pun4
Japanese on reading Japanese kun reading
Korean reading Vietnamese reading
Traditional Variant(s) tray, plate, dish; examine

CEDICT Entries:

   [ pán ]   big, wooden tray
   [ pán ]   dish, tray, to build, to check, to examine, to transfer, (a measure word used for dishes of food or coils of wire), to coil
   [ pán jíe ]   cross-examine (legal)
   [ pán jǐn ]   (N) Panjin (city in Liaoning)
西   [ pán lín ]   penicillin
   [ pán shān ]   (N) Panshan (place in Liaoning)
   [ pán wèn ]   interrogate, cross-examine, inquire
   [ pán xúan ]   (v) spiral; coil; go in circle; hover
   [ pán zi ]   tray
⇒    [ biǎo pán ]   dial plate, dial
⇒    [ hào pán ]   telephone dial
⇒    [ pán ]   (computer) disk
⇒    [ pán dòng ]   disk drive
⇒    [ pán zi ]   platter
⇒    [ pán ]   domain, territory under one's control, foundation of a building, base of operations, crust of earth
⇒    [ fēi pán ]   frisbee
⇒    [ gūang pán ]   compact disc
⇒    [ jìan pán ]   keyboard
⇒    [ pán shǔi ]   (N) Lupanshui (city in Guizhou)
⇒    [ lúo pán ]   compass
⇒    [ nìe pán ]   (Buddhism) nirvana
⇒    [ pīn pán ]   cold platter
⇒    [ rǔan pán ]   floppy disk
⇒    [ rǔan pán ]   floppy disk
⇒    [ shōu pán ]   market close
⇒    [ sùan pán ]   abacus
⇒    [ tāi pán ]   placenta
⇒    [ yìng pán ]   hard drive, hard disk
⇒    [ yìng pán ]   hard disk
⇒    [ yúan pán ]   disk

RSS