Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+786B (硫)

 
sulfur
Radical
Strokes (without radical) 7 Total Strokes 12
Mandarin reading líu chù Cantonese reading lau4
Japanese on reading ryuu Japanese kun reading iou
Korean reading lyu Vietnamese reading lưu

CEDICT Entries:

   [ líu ]   sulfur
   [ líu dài líu sūan ]   sodium hyposulfide, sodium thiosulfate
   [ líu dài líu sūan ]   sodium hyposulfide, sodium thiosulfate
   [ líu hùa qīng ]   hydrogen sulfide H2S, sulfureted hydrogen
   [ líu hùa qīng ]   hydrogen sulfide H2S, sulfureted hydrogen
   [ líu húang ]   sulfur
   [ líu qíng shēng chéng méi ]   rhodanase
   [ líu qíng sūan yán ]   thiocyanate
   [ líu qíng sūan yán ]   thiocyanate
   [ líu sūan ]   (n) sulphuric acid
⇒    [ bàng líu ]   roll sulphur
⇒    [ líu sūan ]   sodium hyposulfide
⇒    [ líu sūan ]   sodium hyposulfide
⇒    [ èr líu bǐng chún ]   dimercaprol
⇒    [ èr líu bǐng húang sūan ]   sodium dimercaptosulphanate
⇒    [ èr líu bǐng húang sūan ]   sodium dimercaptosulphanate
⇒    [ èr líu sūan ]   sodium dimercaptosuccinate
⇒    [ èr líu sūan ]   sodium dimercaptosuccinate
⇒    [ líu dài líu sūan ]   sodium hyposulfide, sodium thiosulfate
⇒    [ líu dài líu sūan ]   sodium hyposulfide, sodium thiosulfate

RSS