Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+7CD6 (糖)

糖
sugar; candy; sweets
Radical
Strokes (without radical) 10 Total Strokes 16
Mandarin reading táng Cantonese reading tong2 tong4
Japanese on reading tou Japanese kun reading ame satou
Korean reading tang thang Vietnamese reading đường
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ táng ]   sugar, sweets, candy
   [ táng ]   sweet-and-sour
   [ táng gǔo ]   candy
漿   [ táng jīang ]   syrup
   [ táng jīang ]   syrup
尿   [ táng niào bìng ]   diabetes, diabetes mellitus
   [ táng zhǐ ]   glycolipid
⇒    [ bái táng ]   (refined) white sugar
⇒    [ bàn táng xùe zhèng ]   galactosemia
⇒    [ bàng táng ]   sucker, lollipop
⇒    [ bīng táng ]   crystal sugar, rock candy
⇒ 尿   [ èr xíng táng niào bìng ]   Type 2 diabetes
⇒ 尿   [ xíng táng niào bìng ]   Type 1 diabetes
⇒    [ dūo táng ]   polysaccharide
⇒    [ gǔo táng ]   fructose
⇒    [ gǔo wèi jiāo táng ]   jujube
⇒    [ gǔo wèi jiāo táng ]   jujube
⇒    [ táng ]   ribose
⇒    [ táng sūan ]   ribonucleic acid (RNA)
⇒    [ táng ]   ribosome
⇒    [ táng ]   ribosome
⇒    [ jiāo táng ]   caramel
⇒    [ kǒu xīang táng ]   chewing gum
⇒    [ mài táng ]   maltose (sweet syrup)
⇒    [ mài táng ]   maltose (sweet syrup)
⇒    [ táng ]   xylan
⇒    [ táng chún ]   xylitol
⇒    [ tao táng ]   (n) glucose
⇒    [ yǎng táng sūan ]   deoxyribonucleic acid, DNA
⇒    [ táng ]   lactose
⇒    [ táng nài zhèng ]   lactose intolerance
⇒    [ tūo yǎng táng ]   deoxyribose
⇒    [ tūo yǎng táng ]   deoxyribose
⇒    [ tūo yǎng táng sūan ]   DNA
⇒    [ tūo yǎng táng sūan ]   DNA
⇒    [ tūo yǎng tūo táng sūan ]   deoxyribonucleic acid (DNA)
⇒    [ tūo yǎng tūo táng sūan ]   deoxyribonucleic acid (DNA)
⇒    [ táng ]   sweet given on a happy occasion (esp. wedding)

RSS