Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+7F8A (羊)

羊
sheep, goat; KangXi radical 123
Radical 𦍋𦍌𦍍
Strokes (without radical) 0 Total Strokes 6
Mandarin reading yáng Cantonese reading joeng4
Japanese on reading you Japanese kun reading hitsuji
Korean reading yang Vietnamese reading dương

CEDICT Entries:

   [ yáng ]   (surname), sheep
   [ yáng máo ]   fleece, wool, woolen
   [ yáng ]   amniotic (fluid), amonion
穿   [ yáng chūan shù ]   amniocentesis
穿   [ yáng chūan shù ]   amniocentesis
   [ yáng ]   amnion
   [ yáng zhǐ ]   parchment
   [ yáng zhǐ ]   parchment
   [ yáng ròu ]   mutton
穿   [ yáng shǔi chūan ]   amniocentesis (used in Taiwan)
   [ yáng zhúo cùo ]   (N) Yamdroktso (lake in Central Tibet)
   [ yáng zhúo cùo ]   (N) Yamdroktso (lake in Central Tibet)
⇒    [ gōng yáng ]   ram (male sheep)
⇒    [ líng yáng ]   antelope
⇒    [ lóng yáng xía ]   (N) Longyangxia (place in Qinghai)
⇒    [ lóng yáng xía ]   (N) Longyangxia (place in Qinghai)
⇒    [ yáng ]   ewe
⇒    [ yáng rén ]   shepherd
⇒    [ yáng zhě ]   shepherd
⇒    [ shān yáng ]   goat
⇒    [ xiǎo yáng ]   lamb

RSS