Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+8005 (者)

者
that which; he who; those who
Radical
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 10
Mandarin reading zhě zhū Cantonese reading ze2
Japanese on reading sha Japanese kun reading mono
Korean reading ca Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ zhě ]   -ist, -er (person), person (who does sth)
⇒    [ ài gúo zhě ]   patriot
⇒    [ ài gúo zhě ]   patriot
⇒    [ ài hǎo zhě ]   lover (of art, sports, etc), amateur, enthusiast, fan
⇒    [ ài hǎo zhě ]   lover (of art, sports, etc), amateur, enthusiast, fan
⇒    [ ài bìng hùan zhě ]   AIDS patient
⇒    [ bǎo zhě ]   protector
⇒    [ bǎo zhě ]   protector
⇒    [ bèi pàn zhě ]   traitor
⇒    [ zhě ]   the author, the writer
⇒    [ zhě ]   the author, the writer
⇒    [ bīan zhě ]   editor, compiler
⇒    [ bīan zhě ]   editor, compiler
⇒    [ bīan zhě àn ]   (n) editor's notes or comments
⇒    [ bīan zhě àn ]   (n) editor's notes or comments
⇒    [ cǎi fǎng zhě ]   investigative reporter
⇒ 访   [ cǎi fǎng zhě ]   investigative reporter
⇒    [ cān zhě ]   participant
⇒    [ cān zhě ]   participant
⇒    [ cāo zùo zhě ]   operator
⇒    [ cháng zùo chē zhě ]   motorist
⇒    [ cháng zùo chē zhě ]   motorist
⇒    [ cháo shèng zhě ]   pilgrim
⇒    [ cháo shèng zhě ]   pilgrim
⇒    [ chéng nían zhě ]   adult
⇒    [ chí tóng zhèng jìan zhě ]   (political) dissident
⇒    [ chí tóng zhèng jìan zhě ]   (political) dissident
⇒    [ chóng bài zhě ]   worshipper
⇒    [ chū bǎn zhě ]   publisher
⇒    [ chū zhě ]   attendant
⇒    [ chū xúe zhě ]   beginning student
⇒    [ chū xúe zhě ]   beginning student
⇒    [ chúan dào zhě ]   missionary, preacher
⇒    [ chúan dào zhě ]   missionary, preacher
⇒    [ chúan zhě ]   messenger, transmitter (of information)
⇒    [ chúan zhě ]   messenger, transmitter (of information)
⇒    [ chùang zhě ]   founder
⇒    [ chùang zhě ]   founder
⇒    [ chùang zào zhě ]   creator
⇒    [ chùang zào zhě ]   creator
⇒    [ chūi zhě ]   piper
⇒    [ dài zhě ]   substitute
⇒    [ dào bǎn zhě ]   software pirate
⇒    [ dào bǎn zhě ]   software pirate
⇒    [ zào zhě ]   creator (of a great work), founder
⇒    [ zào zhě ]   creator (of a great work), founder
⇒    [ dìan nǎo zhě ]   software developer
⇒    [ dìan nǎo zhě ]   software developer
⇒ 調   [ diào chá zhě ]   investigator
⇒    [ diào chá zhě ]   investigator
⇒    [ dìng gòu zhě ]   subscriber
⇒    [ dìng gòu zhě ]   subscriber
⇒    [ dìng zhě ]   settler
⇒    [ cái zhě ]   dictator
⇒    [ cái zhě ]   dictator
⇒    [ zhě ]   reader
⇒    [ zhě ]   reader
⇒    [ zhě lái xìn ]   Reader's Letters
⇒    [ zhě lái xìn ]   Reader's Letters
⇒    [ dùi zhě ]   rival
⇒    [ dùi zhě ]   rival
⇒    [ dùi kàng zhě ]   adversary, opponent
⇒    [ dùi kàng zhě ]   adversary, opponent
⇒    [ èr zhě ]   both
⇒    [ èr zhě zhī ]   either
⇒    [ fān zhě ]   interpreter
⇒    [ fān zhě ]   interpreter
⇒    [ fǎn kàng zhě ]   rebel
⇒    [ fáng shǒu zhě ]   defender
⇒    [ fǎng wèn zhě ]   interviewer
⇒ 访   [ fǎng wèn zhě ]   interviewer
⇒    [ fǎng zhī zhě ]   weaver
⇒    [ fǎng zhī zhě ]   weaver
⇒    [ fèng chéng zhě ]   flatterer
⇒    [ gōng zhě ]   service provider
⇒    [ gōng zhě ]   service provider
⇒    [ dān zhě ]   bearer
⇒    [ dān zhě ]   bearer
⇒    [ gǎi zhě ]   reformer
⇒    [ gán rǎn zhě ]   infected person
⇒    [ gōng xùe zhě ]   blood donor
⇒    [ gòng móu zhě ]   conspirator
⇒    [ gòng móu zhě ]   conspirator
⇒    [ gòu mǎi zhě ]   purchaser
⇒    [ gòu mǎi zhě ]   purchaser
⇒    [ chūi zhě ]   advocate
⇒    [ gūan chá zhe ]   observer
⇒    [ gūan chá zhe ]   observer
⇒    [ gūi xīn zhě ]   religious convert
⇒    [ gūi xīn zhě ]   religious convert
⇒    [ gùi lùn zhě ]   aristocrat
⇒    [ gùi lùn zhě ]   aristocrat
⇒    [ háng hǎi zhě ]   navigator
⇒    [ hǒu zhě ]   the latter
⇒    [ hǒu zhě ]   the latter
⇒    [ hòu lǐang zhě ]   the latter two
⇒    [ hòu lǐang zhě ]   the latter two
⇒    [ sòng zhě ]   escort
⇒    [ sòng zhě ]   escort
⇒    [ hùa chā zhě ]   illustrator
⇒    [ hùa chā zhě ]   illustrator
⇒    [ hùan zhě ]   patient, sufferer
⇒    [ hùo bào zhě ]   profiteer
⇒    [ hùo bào zhě ]   profiteer
⇒    [ hùo shèng zhě ]   victor
⇒    [ hùo shèng zhě ]   victor
⇒    [ hùo zhě ]   beneficiary
⇒    [ hùo zhě ]   beneficiary
⇒    [ hùo zhě ]   or, possibly, maybe, perhaps
⇒    [ chéng zhe ]   successor
⇒    [ chéng zhe ]   successor
⇒    [ rèn zhě ]   successor
⇒    [ rèn zhě ]   successor
⇒    [ shēng zhě ]   parasite (human)
⇒    [ shù zhě ]   counter
⇒    [ shù zhě ]   counter
⇒    [ zhě ]   reporter, journalist
⇒    [ zhě ]   reporter, journalist
⇒    [ zhě bào dǎo ]   press report
⇒    [ zhě bào dǎo ]   press report
⇒    [ zhě hùi ]   press conference
⇒    [ zhě hùi ]   press conference
⇒    [ zhě gúo jìe ]   Reporters Without Borders
⇒    [ zhě gúo jìe ]   Reporters Without Borders
⇒    [ zhě zhàn ]   correspondent post, correspondent station
⇒    [ zhě zhàn ]   correspondent post, correspondent station
⇒    [ zhě zhāo dài hùi ]   press conference
⇒    [ zhě zhāo dài hùi ]   press conference
⇒    [ jīa tíng xiāo fèi zhě ]   household consumer
⇒    [ jīa tíng xiāo fèi zhě ]   household consumer
⇒    [ jīan zhe ]   supervisor
⇒    [ jīan zhe ]   supervisor
⇒    [ jiāo zhě ]   dealer
⇒    [ jīe shòu zhě ]   recipient, person receiving sth
⇒    [ jīng xúe zhě ]   economist
⇒    [ jīng xúe zhě ]   economist
⇒    [ jīng yíng zhě ]   (n) manager, transactor
⇒    [ jīng yíng zhě ]   (n) manager, transactor
⇒    [ jìng sài zhe ]   player
⇒    [ jìng sài zhe ]   player
⇒    [ jìng zhēng zhě ]   competitor
⇒    [ jìng zhēng zhě ]   competitor
⇒    [ zhù zhe ]   inhabitant
⇒    [ jūan zèng zhě ]   donor, contributor
⇒    [ jūan zèng zhě ]   donor, contributor
⇒    [ kāi tùo zhě ]   pioneer
⇒    [ kāi tùo zhě ]   pioneer
⇒    [ kàn shǒu zhě ]   watchman
⇒    [ kàng zhě ]   protester
⇒    [ kàng zhě ]   protester
⇒    [ kǒng zhǔ zhě ]   terrorist
⇒    [ kǒng zhǔ zhě ]   terrorist
⇒    [ láo dòng zhe ]   laborer
⇒    [ láo dòng zhe ]   laborer
⇒    [ lǐang zhě ]   both sides
⇒    [ lǐang zhě ]   both sides
⇒    [ lǐng dào zhě ]   leader
⇒    [ lǐng dào zhě ]   leader
⇒    [ líu làng zhě ]   rover, vagabond, vagrant, wanderer
⇒    [ yóu zhě ]   tourist, traveler, visitor
⇒    [ yóu zhě ]   tourist, traveler, visitor
⇒    [ mào fàn zhě ]   offender
⇒    [ mín zhǔ zhǔ zhě ]   democrats
⇒    [ mín zhǔ zhǔ zhě ]   democrats
⇒    [ zhě ]   eyewitness
⇒    [ zhě ]   eyewitness
⇒    [ yáng zhě ]   shepherd
⇒    [ pàn zhē ]   traitor
⇒    [ pǎo zhě ]   runner
⇒    [ pèi sòng zhě ]   distributor
⇒    [ shì zhě ]   revelator
⇒    [ shì zhě ]   revelator
⇒    [ zhě ]   suitor
⇒    [ zhě ]   suitor
⇒    [ gūan jūan xìan zhě ]   organ donor
⇒    [ gūan jūan xìan zhě ]   organ donor
⇒    [ qían zhě ]   the former
⇒    [ qīn jíe zhě ]   (computer) hacker
⇒    [ qīn zhě ]   intruder, invader
⇒    [ qīng tīng zhě ]   listener
⇒    [ qīng tīng zhě ]   listener
⇒    [ rǔan pèi sòng zhě ]   software distributor
⇒    [ rǔan pèi sòng zhě ]   software distributor
⇒    [ shāng zhě ]   casualty, victim (of an accident), wounded person
⇒    [ shāng zhě ]   casualty, victim (of an accident), wounded person
⇒    [ shè hùi zhǔ zhē ]   socialist
⇒    [ shè hùi zhǔ zhē ]   socialist
⇒    [ shēng húan zhě ]   survivor
⇒    [ shēng húan zhě ]   survivor
⇒    [ shèng zhē ]   victor, winner
⇒    [ shèng zhē ]   victor, winner
⇒ 使   [ shǐ yòng zhě ]   user
⇒ 使   [ shǐ yòng zhě zhōng jìe ]   user agent
⇒ 使   [ shǐ zhě ]   emissary, envoy
⇒    [ shì wēi zhě ]   demonstrator, protester
⇒    [ shì zhē ]   waiter
⇒    [ shōu zhě ]   reaper
⇒    [ shòu hài zhě ]   casualties, victims, injured and wounded, sufferer
⇒    [ shòu nàn zhě ]   sufferer
⇒    [ shòu nàn zhě ]   sufferer
⇒    [ shùi mían zhě ]   sleeper
⇒    [ shūo hǔang zhē ]   liar
⇒    [ shūo hǔang zhē ]   liar
⇒    [ nán zhě ]   one who died for one's country
⇒    [ nán zhě ]   one who died for one's country
⇒    [ shāng zhě ]   casualty (of an accident), dead and wounded
⇒    [ shāng zhě ]   casualty (of an accident), dead and wounded
⇒    [ zhě ]   the dead, those who died
⇒    [ yǎng zhě ]   feeder
⇒    [ yǎng zhě ]   feeder
⇒    [ sǔo yǒu zhē ]   proprietor, owner
⇒    [ tàn zhě ]   Pathfinder (space craft sent to Mars by NASA)
⇒    [ tàn xǐan zhě ]   explorer
⇒    [ tàn xǐan zhě ]   explorer
⇒    [ táo wáng zhě ]   runaway
⇒    [ yūe zhě ]   special correspondent, stringer
⇒    [ yūe zhě ]   special correspondent, stringer
⇒    [ gōng zhě ]   supplier, provider
⇒    [ tǒng zhì zhē ]   ruler
⇒    [ tǒng zhì zhē ]   ruler
⇒    [ tōu zhě ]   a stowaway (on a ship)
⇒    [ tōu lìe zhě ]   poacher
⇒    [ tōu lìe zhě ]   poacher
⇒    [ tóu zhě ]   investor
⇒    [ tóu zhě ]   investor
⇒    [ wài gúo yóu zhě ]   foreign traveler
⇒    [ wài gúo yóu zhě ]   foreign traveler
⇒    [ wài gúo tóu zhě ]   foreign investor
⇒    [ wài gúo tóu zhě ]   foreign investor
⇒    [ wèi chéng nían zhě ]   minor (not an adult)
⇒    [ wèi shàn zhě ]   hypocrite
⇒    [ wèi shàn zhě ]   hypocrite
⇒    [ xīan jìan zhě ]   seer
⇒    [ xīan jìan zhě ]   seer
⇒    [ xiāo fèi zhě ]   consumer
⇒    [ xiāo fèi zhě ]   consumer
⇒    [ xíe dài zhě ]   carrier
⇒    [ xíe dài zhě ]   carrier
⇒    [ xīn wèn zhē ]   journalist
⇒    [ xīn wèn zhē ]   journalist
⇒    [ xìng cún zhě ]   survivor
⇒    [ xúe zhě ]   scholar
⇒    [ xúe zhě ]   scholar
⇒    [ xùn lìan zhě ]   trainer
⇒    [ xùn lìan zhě ]   trainer
⇒    [ yán jīu zhē ]   investigator, researcher
⇒    [ yǎn shūo zhě ]   orator, speaker
⇒    [ yǎn shūo zhě ]   orator, speaker
⇒    [ zhě ]   amateur
⇒    [ zhě ]   amateur
⇒    [ mín zhě ]   migrant, immigrant
⇒    [ jìan zhě ]   dissident
⇒    [ jìan zhě ]   dissident
⇒    [ zhě ]   translator (of writing)
⇒    [ zhě ]   translator (of writing)
⇒    [ yìn shūa zhě ]   printer
⇒    [ yōng zhě ]   supporter (person)
⇒    [ yōng zhě ]   supporter (person)
⇒    [ yǒu yào yǐn zhě ]   addict
⇒    [ yǒu yào yǐn zhě ]   addict
⇒    [ yǒu zhì zhě shì jìng chéng ]   where there is a will, there is a way
⇒    [ yòu guǎi zhě ]   abductor
⇒    [ yòu guǎi zhě ]   abductor
⇒    [ nán zhě ]   victim, fatality
⇒    [ nán zhě ]   victim, fatality
⇒    [ zài zhě ]   furthermore
⇒    [ zèng zhē ]   giver
⇒    [ zèng zhē ]   giver
⇒    [ zhàn dòu zhě ]   fighter
⇒    [ zhàn dòu zhě ]   fighter
⇒    [ zhàn lǐng zhě ]   occupant
⇒    [ zhàn lǐng zhě ]   occupant
⇒    [ zhào shì zhě ]   troublemaker
⇒    [ zhèn wáng zhě ]   people killed in battle
⇒    [ zhèn wáng zhě ]   people killed in battle
⇒    [ zhēng zhě ]   conqueror
⇒    [ zhī chí zhě ]   supporter
⇒    [ zhǐ hūi zhě ]   conductor, director
⇒    [ zhǐ hūi zhě ]   conductor, director
⇒    [ zhì yùan zhě ]   volunteer
⇒    [ zhì yùan zhě ]   volunteer
⇒    [ zhì zào zhě ]   manufacturer
⇒    [ zhì zào zhě ]   manufacturer
⇒    [ zhì zào zhē ]   maker
⇒    [ zhì zào zhē ]   maker
⇒    [ zhì zùo zhě ]   producer
⇒    [ zhì zùo zhě ]   producer
⇒    [ zhǒng zhǔ zhě ]   racist (person)
⇒    [ zhǒng zhǔ zhě ]   racist (person)
⇒    [ zhūi súi zhě ]   follower, adherent, following
⇒    [ zhūi súi zhě ]   follower, adherent, following
⇒    [ zhī zhě ]   organizer
⇒    [ zhī zhě ]   organizer
⇒    [ zúo zhě ]   author, writer

RSS