Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+8089 (肉)

肉
flesh; meat; KangXi radical 130
Radical
Strokes (without radical) 0 Total Strokes 6
Mandarin reading ròu Cantonese reading juk6
Japanese on reading niku juu Japanese kun reading shishi
Korean reading yuk yu Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ ròu ]   meat, flesh
   [ ròu gān jūn ]   botulinum toxin
   [ ròu gǎn jūn ]   Clostridium botulinum
   [ ròu gǎn jūn ]   Clostridium botulinum
   [ ròu ]   botulin, botulinal toxin, XR (Botulinum toxin)
   [ ròu sūo zhùang bāo gān jūn ]   Clostridium
   [ ròu sūo zhùang bāo gān jūn ]   Clostridium
   [ ròu gùi ]   cinnamon
   [ ròu pìan ]   meat slice
   [ ròu ]   physical body
   [ ròu ]   physical body
   [ ròu yǎn ]   naked eye, layman's eyes
   [ ròu yǎn gūan chá ]   observation by naked eye
   [ ròu yǎn gūan chá ]   observation by naked eye
   [ ròu zhōng ]   botulism
⇒    [ bái ròu ]   plain boiled pork
⇒    [ ròu ]   (n) flesh and blood; blood relation; kin
⇒    [ gǔo ròu ]   pulp
⇒    [ hóng shāo ròu ]   red-cooked (pork) meat
⇒    [ hóng shāo ròu ]   red-cooked (pork) meat
⇒    [ ròu ]   muscle, flesh
⇒    [ ròu ]   muscular
⇒    [ ròu ]   muscular
⇒    [ jìe lán níu ròu ]   beef with broccoli
⇒    [ jìe lán níu ròu ]   beef with broccoli
⇒ 西   [ shì ròu líu ]   Kaposi's sarcoma
⇒    [ fěn ròu ]   rice flour meat
⇒    [ níu ròu ]   beef
⇒    [ qíu xīn shì ròu wēi sūo zhèng ]   Duchenne muscular dystrophy
⇒    [ qíu xīn shì ròu wēi sūo zhèng ]   Duchenne muscular dystrophy
⇒ 調   [ tiáo wèi ròu zhī ]   gravy
⇒    [ tiáo wèi ròu zhī ]   gravy
⇒    [ xùe ròu ]   flesh
⇒    [ xūn ròu ]   bacon
⇒    [ xūn ròu ]   bacon
⇒    [ yáng ròu ]   mutton
⇒    [ yāo ròu ]   loin
⇒    [ zhū ròu ]   pork
⇒    [ zhū ròu ]   pork

RSS