Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+80F6 (胶)

 
glue, gum, resin, rubber; sound; shin bone
Radical
Strokes (without radical) 6 Total Strokes 10
Mandarin reading xiáo jiāo jiǎo Cantonese reading gaau1
Japanese on reading kou gyou Japanese kun reading koe haginohone
Korean reading Vietnamese reading
Traditional Variant(s) glue, gum, resin, rubber

CEDICT Entries:

   [ jiāo ]   glue, gum
   [ jiāo dài ]   tape
   [ jiāo jūan ]   film
   [ jiāo nán ]   (N) Jiaonan (city in Shandong)
   [ jiāo pìan ]   (photographic) film
   [ jiāo pìan pèi zhāng ]   film badge
   [ jiāo yúan xīan wéi ]   collagen
   [ jiāo zhōu ]   (N) Jiaozhou (city in Shandong)
⇒    [ biào jiāo ]   isinglass, fish glue
⇒    [ gǔo wèi jiāo táng ]   jujube
⇒    [ jūn jiāo túan ]   zoogloea
⇒    [ róng jiāo ]   aerosol
⇒    [ róng jiāo zhēn chá ]   aerosol detector
⇒    [ jiāo ]   plastic cement
⇒    [ wēi jiāo náng shù ]   microencapsulation
⇒    [ xìang jiāo ]   rubber

RSS