Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+827E (艾)

艾
artemisia, mugwort; translit.
Radical
Strokes (without radical) 2 Total Strokes 8
Mandarin reading ài Cantonese reading ngaai6
Japanese on reading gai gei Japanese kun reading yomogi mogusa karu
Korean reading ay Vietnamese reading ngải

CEDICT Entries:

   [ ài ]   (surname), Artemisia vulgaris, Chinese mugwort
   [ ài ào ]   Iowa, US state
   [ ài ào ]   Iowa, US state
   [ ài lěi ]   Adelaide
   [ ài shēng ]   Addison
   [ ài fēi ěr tǐe ]   the Eiffel tower
   [ ài fēi ěr tǐe ]   the Eiffel tower
   [ ài ]   Aggie
   [ ài róng ]   moxa
   [ ài róng ]   moxa
   [ ài zhù ]   moxa cone
   [ ài bìng ]   AIDS
   [ ài bìng bìng ]   AIDS virus
   [ ài bìng ]   human immune deficiency virus (HIV), the AIDS virus
   [ ài bìng hùan zhě ]   AIDS patient
   [ ài bìng kàng ]   AIDS antibody
   [ ài bìng kàng ]   AIDS antibody
⇒    [ nùo ài ]   Buenos Aires (capital of Argentina)
⇒    [ nùo ài ]   Buenos Aires (capital of Argentina)
⇒    [ fāng xīng wèi ài ]   to be unfolding
⇒    [ fāng xīng wèi ài ]   to be unfolding

RSS