Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+87F2 (蟲)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/public/library.php on line 309
 
worms; insects
Radical
Strokes (without radical) 12 Total Strokes 18
Mandarin reading chóng Cantonese reading cung4
Japanese on reading ki chuu Japanese kun reading mushi
Korean reading chwung Vietnamese reading trùng
Simplified Variant(s)
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ chóng ]   an animal, an invertebrate, a worm, an insect
   [ chóng méi bìng ]   arbovirus
   [ chóng niǎo jiào shēng ]   chirp
   [ chóng zi ]   worm, insect
⇒ 西   [ bèi yúan chóng bìng ]   babesiosis
⇒    [ bǎi zhī chóng ér jīang ]   a centipede dies but never falls down, old institutions die hard
⇒    [ bīan chóng ]   whipworm
⇒    [ bǐan chóng ]   flatworm
⇒    [ bìan xíng chóng ]   amoeba
⇒    [ biāo běn chóng ]   spider beetle
⇒    [ bìng chóng hài ]   plant diseases and insect pests
⇒    [ chóng ]   insect-catching leaf
⇒    [ xíng chóng ]   ground beetle
⇒    [ yǒu kǒng chóng ]   benthic foramanifera, seabed plankton
⇒    [ è xìng nǜe yúan chóng ]   plasmodium falciparum (malaria parasite)
⇒    [ fēi chóng ]   bug
⇒    [ hài chóng ]   injurious insect, pest
⇒    [ húang chóng ]   locust
⇒    [ shēng chóng ]   parasite, drone
⇒    [ jǐa chóng ]   beetle
⇒    [ kūn chóng ]   insect
⇒    [ máo chóng ]   caterpillar
⇒    [ chóng ]   reptile (old or common word for T:爬行動物|S:爬行动物)
⇒    [ chóng dòng ]   reptile
⇒    [ ráo chóng bìng ]   enterobiasis
⇒    [ chóng ]   worm
⇒    [ shā chóng ]   insecticide, pesticide
⇒    [ shùi mían chóng ]   trypanosome
⇒    [ xiǎo máo chóng ]   slug
⇒    [ xùe chóng bìng ]   schistosomiasis
⇒    [ yàng chóng bìng ]   Scrub typhus, Tsutsugamushi disease, Mite-borne typhus fever
⇒    [ yíng hǔo chóng ]   firefly, glowworm, lightning bug
⇒    [ yǒu kǒng chóng ]   foramanifera (a form of plankton)
⇒    [ yòu chóng ]   larva
⇒    [ zāo chǐ lèi chóng ]   thecodontia (primitive dinosaur)

RSS