Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+90CE (郎)

 
gentleman, young man; husband
Radical 𨙨
Strokes (without radical) 6 Total Strokes 9
Mandarin reading láng làng Cantonese reading long4
Japanese on reading rou Japanese kun reading otoko
Korean reading lang Vietnamese reading lang

CEDICT Entries:

   [ láng ]   (surname), a youth
   [ láng ]   (N) Langxi (place in Anhui)
⇒    [ láng ]   franc
⇒    [ qiáo běn lóng tài láng ]   Hashimoto, Ryutaro (prime minister of Japan)
⇒    [ qiáo běn lóng tài láng ]   Hashimoto, Ryutaro (prime minister of Japan)
⇒    [ sài chē láng ]   race queen, racing girl, motor girl
⇒    [ sài chē láng ]   race queen, racing girl, motor girl
⇒    [ xiǎo qúan chún láng ]   (Japanese Prime Minister) Junichiro Koizumi
⇒    [ xiǎo qúan chún láng ]   (Japanese Prime Minister) Junichiro Koizumi
⇒    [ xīn láng ]   bridegroom

RSS