Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+9152 (酒)

酒
wine, spirits, liquor, alcoholic beverage
Radical
Strokes (without radical) 3 Total Strokes 10
Mandarin reading jǐu Cantonese reading zau2
Japanese on reading shu Japanese kun reading sake
Korean reading cwu Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ jǐu ]   wine, liquor, spirits
   [ jǐu ]   bar, pub
   [ jǐu dìan ]   wine shop, pub (public house)
   [ jǐu gǔi ]   drunkard
   [ jǐu hùi ]   (n) cocktail party
   [ jǐu hùi ]   (n) cocktail party
   [ jǐu jīa ]   restaurant
   [ jǐu jīng ]   alcohol
   [ jǐu jīng yǐn liào ]   liquor
   [ jǐu jīng yǐn liào ]   liquor
   [ jǐu láng ]   bar
   [ jǐu qúan ]   (N) Jiuquan (city in Gansu)
   [ jǐu qúan ]   (N) Jiuquan district (district in Gansu)
   [ jǐu qúan ]   (N) Jiuquan district (district in Gansu)
   [ jǐu ]   dimple
   [ jǐu ]   dimple
⇒    [ jǐu ]   raise one's wine cup, fill a wine cup for sb
⇒    [ bái jǐu ]   spirit usually distilled from sorghum or maize, white spirit
⇒    [ sōng jǐu ]   gin
⇒    [ jǐu ]   to drink as the result of having lost a bet
⇒    [ jǐu ]   to drink as the result of having lost a bet
⇒    [ fēng jǐu ]   mead
⇒    [ gùi fēi zùi jǐu ]   The Drunken Beauty
⇒    [ gùi fēi zùi jǐu ]   The Drunken Beauty
⇒    [ gǔo jǐu ]   cider
⇒    [ jǐu ]   to drink (alcohol)
⇒    [ wěi jǐu ]   cocktail
⇒    [ wěi jǐu ]   cocktail
⇒    [ jìng jǐu ]   propose a toast, toast
⇒    [ mài jǐu ]   ale
⇒    [ mài jǐu ]   ale
⇒    [ máo tái jǐu ]   maotai (a Chinese liquor)
⇒    [ máo tái jǐu ]   maotai (a Chinese liquor)
⇒    [ jǐu ]   beer
⇒    [ táo jǐu ]   (grape) wine
⇒    [ shǔi gǔo jǐu ]   wine
⇒    [ tían jǐu ]   rum
⇒    [ wēi shì jǐu ]   whisky
⇒    [ xīang bīn jǐu ]   champagne
⇒    [ xīang bīn jǐu ]   champagne
⇒    [ jǐu ]   (v) binge drink; drink to excess

RSS