Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+9E7D (鹽)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/public/library.php on line 309
 
(same as of 塩) salt
Radical 𠧸
Strokes (without radical) 13 Total Strokes 24
Mandarin reading yán yàn Cantonese reading jim4
Japanese on reading en Japanese kun reading shio
Korean reading yem Vietnamese reading
Simplified Variant(s)
Semantic Variant(s) 𥂁

CEDICT Entries:

   [ yán ]   salt
   [ yán bīan ]   (N) Yanbian (place in Sichuan)
   [ yán xīang ]   (N) Yanpu (village in Taiwan)
   [ yán chéng ]   (N) Yancheng (city in Jiangsu)
   [ yán chéng ]   (N) Yancheng (area in Taiwan)
   [ yán chí ]   (N) Yanchi (place in Ningxia)
   [ yán chéng ]   Salt Lake City
   [ yán jīn ]   (N) Yanjin (place in Yunnan)
   [ yán jǐng ]   (N) Yanjing (place in Tibet)
   [ yán shān ]   (N) Yanshan (place in Hebei)
   [ yán shǔi zhèn ]   (N) Yanshui (town in Taiwan)
   [ yán sūan ]   (chem.), hydrochloric acid
   [ yán sūan yán ]   (chem.), chloride, hydrochloride
   [ yán tíng ]   (N) Yanting (place in Sichuan)
   [ yán yúan ]   (N) Yanyuan (place in Sichuan)
⇒    [ yán xīang ]   (N) Puyan (village in Taiwan)
⇒    [ chí yán ]   lake salt
⇒    [ gūi sūan yán ]   silicate
⇒    [ hǎi yán ]   (N) Haiyan (place in Zhejiang)
⇒    [ húang yúan sūan yán ]   xanthate
⇒    [ lín sūan yán ]   phosphate
⇒    [ líu qíng sūan yán ]   thiocyanate
⇒    [ tàn sūan yán ]   carbonate salt (chem.)
⇒    [ xìe yán ]   epsom salts
⇒    [ yán sūan yán ]   (chem.), chloride, hydrochloride

RSS