Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+5319 (匙)

5319
 
spoon; surname
Radical 𠤎
Strokes (without radical) 9 Total Strokes 11
Mandarin reading chí shi Cantonese reading ci4 si4
Japanese on reading shi ji Japanese kun reading saji
Korean reading si Vietnamese reading
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ chí ]    spoon
⇒    [ chí ]    spoonful
⇒    [ yaò shi kaī suǒ ]    One key opens one lock., There is a different solution for each problem. (idiom)
⇒    [ yaò shi kaī suǒ ]    One key opens one lock., There is a different solution for each problem. (idiom)
⇒    [ gōng kaī yaò shi ]    public key (in encryption)
⇒    [ gōng kaī yaò shi ]    public key (in encryption)
⇒    [ tāng chí ]    soup spoon, tablespoon, CL:把[ba3]
⇒    [ tāng chí ]    soup spoon, tablespoon, CL:把[ba3]
⇒    [ rán shaō chí ]    deflagrating spoon, combustion spoon
⇒    [ rán shaō chí ]    deflagrating spoon, combustion spoon
⇒    [ xiàn zaì shì guò qu yaò shi ]    Today is the key to the past.
⇒    [ xiàn zaì shì guò qu yaò shi ]    Today is the key to the past.
⇒    [ rén yaò shi ]    private key (in encryption)
⇒    [ rén yaò shi ]    private key (in encryption)
⇒    [ chá chí ]    teaspoon
⇒    [ wàn néng yaò shi ]    master key, skeleton key, passkey
⇒    [ wàn néng yaò shi ]    master key, skeleton key, passkey
⇒    [ peì yaò shi ]    to make a key
⇒    [ peì yaò shi ]    to make a key
⇒    [ suǒ chí ]    (dialect) key, Taiwan pr. [suo3 shi5]
⇒    [ suǒ chí ]    (dialect) key, Taiwan pr. [suo3 shi5]
⇒    [ yaò shi ]    key, CL:把[ba3]
⇒    [ yaò shi ]    key, CL:把[ba3]
⇒    [ yaò shi ]    keycard
⇒    [ yaò shi ]    keycard
⇒    [ yaò shi dòng kǒng ]    keyhole
⇒    [ yaò shi dòng kǒng ]    keyhole
⇒    [ yaò shi liàn ]    keychain
⇒    [ yaò shi liàn ]    keychain
⇒    [ fàn chí ]    rice paddle
⇒    [ fàn chí ]    rice paddle

RSS