Cojak

Mandarin Syllable Chart

aaianangaoeeienengeriiaianiangiaoie
aaianangaoeener
babaibanbangbaobeibenbengbibianbiaobie
cacaicancangcaocecencengci
chachaichanchangchaochechenchengchi
dadaidandangdaodedeidengdidiandiaodie
fafanfangfeifenfeng
gagaiganganggaogegeigengeng
hahaihanhanghaoheheihenheng
jijiajianjiangjiaojie
kakaikankangkaokekenkeng
lalailanlanglaoleleilenglilialianliangliaolie
mamaimanmangmaomemeimenmengmimianmiaomie
nanainannangnaoneneinennengninianniangniaonie
papaipanpangpaopeipenpengpipianpiaopie
qiqiaqianqiangqiaoqie
ranrangraorerenrengri
sasaisansangsaosesensengsi
shashaishanshangshaoshesheishenshengshi
tataitantangtaotetengtitiantiaotie
wawaiwanwangweiwenweng
xixiaxianxiangxiaoxie
yayaiyanyangyaoyeyi
zazaizanzangzaozezeizenzengzi
zhazhaizhanzhangzhaozhezheizhenzhengzhi

iningiongiuoongouuüuauaiuanuangueüeuiunuo
oou
binbingbobu
congcoucucuancuicuncuo
chongchouchuchuaichuanchuangchuichunchuo
dingdiudongdoududuanduidunduo
fofoufu
gonggouguguaguaiguanguangguigunguo
honghouhuhuahuaihuanhuanghuihunhuo
jinjingjiongjiujujuanjuejun
kongkoukukuakuaikuankuangkuikunkuo
linlingliulongloululuanlüelunluo
minmingmiumomoumu
ninningniunongnunuannüenuo
pinpingpopoupu
qinqingqiongqiuququanquequn
rongroururuanruirunruo
songsoususuansuisunsuo
shoushushuashuaishuanshuangshuishunshuo
tingtongtoututuantuituntuo
wowu
xinxingxiongxiuxuxuanxuexun
yinyingyongyouyuyuanyueyun
zongzouzuzuanzuizunzuo
zhongzhouzhuzhuazhuaizhuanzhuangzhuizhunzhuo

RSS